શ્રી ગાયત્રી ચાલીસા | Shri Gayatri Chalisa PDF In Gujarati

‘ગાયત્રી ચાલીસા’ PDF Quick download link is given at the bottom of this article. You can see the PDF demo, size of the PDF, page numbers, and direct download Free PDF of ‘Shri Gayatri Chalisa’ using the download button.

શ્રી ગાયત્રી ચાલીસા – Shri Gayatri Chalisa PDF Free Download

ગાયત્રી ચાલીસા

ગાયત્રી માતાની આરાધના માટે ગાયત્રી માતા ચાલીસા ખૂબ જ સુંદર માધ્યમ છે. આ મંત્રમાં ચાલીસ શ્લોકોનો સમૂહ છે. જેના દ્વારા ભક્તો માતા ગાયત્રીની પૂજા કરે છે.

ગાયત્રી માતા હંમેશા પોતાના ભક્તો પર કૃપા રાખે છે. તેમની કૃપાથી માણસ હંમેશા સુખી જીવન જીવે છે. તે આ દુનિયાની માતા છે. તેઓ આપણું પાલનપોષણ કરે છે. તે આ દુનિયાની માતા છે.

ગાયત્રી ચાલીસા (Gayatri Chalisa) Lyrics

હ્રીં શ્રીં ક્લીં મેધા પ્રભા જીવન જ્યોતિ પ્રચણ્ડ ।
શાન્તિ કાન્તિ જાગૃત પ્રગતિ રચના શક્તિ અખણ્ડ ॥ ૧॥

જગત જનની મઙ્ગલ કરનિં ગાયત્રી સુખધામ ।
પ્રણવોં સાવિત્રી સ્વધા સ્વાહા પૂરન કામ ॥ ૨॥

ભૂર્ભુવઃ સ્વઃ ૐ યુત જનની ।
ગાયત્રી નિત કલિમલ દહની ॥ ૩॥

અક્ષર ચૌવિસ પરમ પુનીતા ।
ઇનમેં બસેં શાસ્ત્ર શ્રુતિ ગીતા ॥ ૪॥

શાશ્વત સતોગુણી સત રૂપા ।
સત્ય સનાતન સુધા અનૂપા ।
હંસારૂઢ સિતમ્બર ધારી ।
સ્વર્ણ કાન્તિ શુચિ ગગન-બિહારી ॥ ૫॥

પુસ્તક પુષ્પ કમણ્ડલુ માલા ।
શુભ્ર વર્ણ તનુ નયન વિશાલા ॥ ૬॥

ધ્યાન ધરત પુલકિત હિત હોઈ ।
સુખ ઉપજત દુઃખ દુર્મતિ ખોઈ ॥ ૭॥

કામધેનુ તુમ સુર તરુ છાયા ।
નિરાકાર કી અદ્ભુત માયા ॥ ૮॥

તુમ્હરી શરણ ગહૈ જો કોઈ ।
તરૈ સકલ સઙ્કટ સોં સોઈ ॥ ૯॥

સરસ્વતી લક્ષ્મી તુમ કાલી ।
દિપૈ તુમ્હારી જ્યોતિ નિરાલી ॥ ૧૦॥

તુમ્હરી મહિમા પાર ન પાવૈં ।
જો શારદ શત મુખ ગુન ગાવૈં ॥ ૧૧॥

ચાર વેદ કી માત પુનીતા ।
તુમ બ્રહ્માણી ગૌરી સીતા ॥ ૧૨॥

મહામન્ત્ર જિતને જગ માહીં ।
કોઈ ગાયત્રી સમ નાહીં ॥ ૧૩॥

સુમિરત હિય મેં જ્ઞાન પ્રકાસૈ ।
આલસ પાપ અવિદ્યા નાસૈ ॥ ૧૪॥

સૃષ્ટિ બીજ જગ જનનિ ભવાની ।
કાલરાત્રિ વરદા કલ્યાણી ॥ ૧૫॥

બ્રહ્મા વિષ્ણુ રુદ્ર સુર જેતે ।
તુમ સોં પાવેં સુરતા તેતે ॥ ૧૬॥

તુમ ભક્તન કી ભકત તુમ્હારે ।
જનનિહિં પુત્ર પ્રાણ તે પ્યારે ॥ ૧૭॥

મહિમા અપરમ્પાર તુમ્હારી ।
જય જય જય ત્રિપદા ભયહારી ॥ ૧૮॥

પૂરિત સકલ જ્ઞાન વિજ્ઞાના ।
તુમ સમ અધિક ન જગમે આના ॥ ૧૯॥

તુમહિં જાનિ કછુ રહૈ ન શેષા ।
તુમહિં પાય કછુ રહૈ ન કલેસા ॥ ૨૦॥

જાનત તુમહિં તુમહિં હૈ જાઈ ।
પારસ પરસિ કુધાતુ સુહાઈ ॥ ૨૧॥

તુમ્હરી શક્તિ દિપૈ સબ ઠાઈ ।
માતા તુમ સબ ઠૌર સમાઈ ॥ ૨૨॥

ગ્રહ નક્ષત્ર બ્રહ્માણ્ડ ઘનેરે ।
સબ ગતિવાન તુમ્હારે પ્રેરે ॥૨૩॥

સકલ સૃષ્ટિ કી પ્રાણ વિધાતા ।
પાલક પોષક નાશક ત્રાતા ॥ ૨૪॥

માતેશ્વરી દયા વ્રત ધારી ।
તુમ સન તરે પાતકી ભારી ॥ ૨૫॥

જાપર કૃપા તુમ્હારી હોઈ ।
તાપર કૃપા કરેં સબ કોઈ ॥ ૨૬॥

મન્દ બુદ્ધિ તે બુધિ બલ પાવેં ।
રોગી રોગ રહિત હો જાવેં ॥ ૨૭॥

દરિદ્ર મિટૈ કટૈ સબ પીરા ।
નાશૈ દૂઃખ હરૈ ભવ ભીરા ॥ ૨૮॥

ગૃહ ક્લેશ ચિત ચિન્તા ભારી ।
નાસૈ ગાયત્રી ભય હારી ॥૨૯॥

સન્તતિ હીન સુસન્તતિ પાવેં ।
સુખ સમ્પતિ યુત મોદ મનાવેં ॥ ૩૦॥

ભૂત પિશાચ સબૈ ભય ખાવેં ।
યમ કે દૂત નિકટ નહિં આવેં ॥ ૩૧॥

જે સધવા સુમિરેં ચિત ઠાઈ ।
અછત સુહાગ સદા શુબદાઈ ॥ ૩૨॥

ઘર વર સુખ પ્રદ લહૈં કુમારી ।
વિધવા રહેં સત્ય વ્રત ધારી ॥ ૩૩॥

જયતિ જયતિ જગદમ્બ ભવાની ।
તુમ સમ થોર દયાલુ ન દાની ॥ ૩૪॥

જો સદ્ગુરુ સો દીક્ષા પાવે ।
સો સાધન કો સફલ બનાવે ॥ ૩૫॥

સુમિરન કરે સુરૂયિ બડભાગી ।
લહૈ મનોરથ ગૃહી વિરાગી ॥ ૩૬॥

અષ્ટ સિદ્ધિ નવનિધિ કી દાતા ।
સબ સમર્થ ગાયત્રી માતા ॥ ૩૭॥

ઋષિ મુનિ યતી તપસ્વી યોગી ।
આરત અર્થી ચિન્તિત ભોગી ॥ ૩૮॥

જો જો શરણ તુમ્હારી આવેં ।
સો સો મન વાઞ્છિત ફલ પાવેં ॥ ૩૯॥

બલ બુધિ વિદ્યા શીલ સ્વભાઓ ।
ધન વૈભવ યશ તેજ ઉછાઓ ॥ ૪૦॥

સકલ બઢેં ઉપજેં સુખ નાના ।
જે યહ પાઠ કરૈ ધરિ ધ્યાના ॥

યહ ચાલીસા ભક્તિ યુત પાઠ કરૈ જો કોઈ ।
તાપર કૃપા પ્રસન્નતા ગાયત્રી કી હોય ॥

Read: Gayatri Chalisa PDF In Hindi

લેખકરામ શર્મા આચાર્ય
ભાષાગુજરાતી
કુલ પૃષ્ઠ6
PDF સાઇઝ1 MB
CategoryReligious

Related PDFs

Shree Gayatri Chalisa PDF In Hindi

શ્રી ગાયત્રી ચાલીસા – Shri Gayatri Chalisa PDF Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!