ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಗ್ರೀಕ್ ಮತ್ತು ರೋಮನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ಕೊಡುಗೆಗಳು ಪಾಠದ ಇತಿಹಾಸ ನೋಟ್ಸ್‌ | 1st Puc History Chapter 4 Notes PDF In Kannada

‘ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಗ್ರೀಕ್ ಮತ್ತು’ PDF Quick download link is given at the bottom of this article. You can see the PDF demo, size of the PDF, page numbers, and direct download Free PDF of ‘1st Puc Greek Mattu Roman Samrajyagala Stapane’ using the download button.

ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಗ್ರೀಕ್ ಮತ್ತು ರೋಮನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ಕೊಡುಗೆಗಳು ಪಾಠದ ಇತಿಹಾಸ ನೋಟ್ಸ್‌ – 1st Puc History Chapter 4 Notes In Kannada PDF Free Download

ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ.

I. ಕೆಳಗಿನವುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪದ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿಉತ್ತರಿಸಿರಿ :

1 ) ಗ್ರೀ ಸಿನ ಯಾವ ನಗರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಯಿತು .
ಅಥೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ .

2 ) ಯೂರಿಪಿಡಿಸ್ ಯಾರು ?
ಶ್ರೇ ಷ್ಠದುರಂತ ನಾಟಕಕಾರ ,

3) ‘ ಪೆಲೊ ಪೊನಿಷಿಯನ್ ವಾರ್ಸ್ ‘ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದ ಕರ್ತೃ ಯಾರು ?
ಥುಸಿಡೈ ಡಿಸ್ .

4 ) ‘ ದ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ‘ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಯಾರು ರಚಿಸಿದರು ?
ಪ್ಲೇ ಟೋ .

5 ) ಒಲಂಪಿಕ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ಯಾವ ವರ್ಷ ದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದವು ?
ಸಾ.ಶಿ.ಪೂ. 776 ರಲ್ಲಿ .

6 ) ಯಾರ ಕಾಲವನ್ನು ಅಥೆನ್ಸ್ ಸುವರ್ಣ ಯುಗವೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ?
ಪೆರಿಕ್ಲಿಸನ ಕಾಲವನ್ನು ಸುವರ್ಣ ಯುಗ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ .

7). ಯೂರೋ ಪಿನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀ ನ ನಾಗರಿಕತೆ ಯಾವುದು ?
ಯೂರೋ ಪಿನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀ ನ ನಾಗರಿಕತೆ ಗ್ರೀ ಕ್ .

8 ) ಯಾವ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಗ್ರೀ ಸ್ ನಾಗರಿಕತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಯಿತು ?
ಡಾನ್ಯೂ ಬ್ ನದಿ ದಡದಲ್ಲಿ

9 ) ‘ ಹೆಲೆನೆಸ್ ‘ ಎನ್ನುವ ಪದದ ಅರ್ಥ ವೇ ನು ?
‘ ಹೆಲೆನೆಸ್ ‘ ಎಂದರೆ ಗ್ರೀ ಕ್ .

10 ) ನಗರ ರಾಜ್ಯಗಳು ಯಾವ ನಾಗರಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ?
ಗ್ರೀ ಕ್ ನಾಗರಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ .

11 ) ‘ ವೈ ದ್ಯ ವಿಜ್ಞಾ ನದ ಪಿತಾಮಹಾ ‘ ಎಂದು ಯಾರನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ?
ಹಿಪೋ ಕ್ರೆಟಿಸ್ನನ್ನು

12 ) ಪೆಲೋ ಪೋ ನಿಷಿಯಾದ ಯುದ
್ಧಗಳು ಯಾರಾರ ನಡುವೆ ನಡೆದವು ?

ಅಥೆನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಪಾ ರ್ಟಾ

13 ) ಪೂರುರವನನ್ನೂ ಅಲೆಕ್ಸಾ ಂಡರ್ ಯಾವ ಕದನದಲ್ಲಿ ಸೋ ಲಿಸಿದನು ?
ಹೈ ಡಸ್ಪಸ್ ಅಥವಾ ಜೇ ಲಂ ಕದನದಲ್ಲಿ

14 ) ಸೆಲ್ಯೂ ಕಸ್ನನ್ನು ಸೋ ಲಿಸಿದ ಭಾರತದ ದೊ ರೆ ಯಾರು ?
ಚಂದ್ರಗುಪ್ತಮೌರ್ಯ .

II . ಕೆಳಗಿನವುಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿಉತ್ತರಿಸಿರಿ :
1 ) ಪೆರಿಕ್ಲಿಸ್ನ ಕಾಲದ ಯಾರಾದರೂ ಇಬ್ಬರು ದಾರ್ಶ ನಿಕರನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ .

ಸಾಕ್ರೆ ಟೇ ಸ್ ಹಾಗೂ ಪ್ಲೇ ಟೋ

2 ) ಪೆರಿಕ್ಲಿಸ್ ಕಾಲದ ಯಾರಾದರೂ ಇಬ
್ಬರು ಪ್ರಮುಖ ಇತಿಹಾಸಕಾರರನ್ನು ತಿಳಿಸಿ .

1 ) ಹೆರೊ ಡೊ ಟಸ್
2 ) ಥುಸಿಡೈ ಡ್ಸ್
3 ) ಪ್ರಾಚೀ ನಗ್ರೀ ಸ್ನ ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡು ವಾಸ್ತು ಶಿಲ ್ಪಶೈ ಲಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ .

1 ) ಅಯೋ ನಿಯನ್
2 ) ಕೋ ರಿಂತಿಯನ್
4 ) ಪ್ರಾಚೀ ನ ಗ್ರೀ ಸ್ನ ಯಾರಾದರೂ ಇಬ ್ಬ ರು ಪ್ರಮುಖ ದಾರ್ಶ ನಿಕರನ್ನು ತಿಳಿಸಿ .

1 ) ಸಾಕ್ರೆಟಿಸ್
2 ) ಪ್ಲೇ ಟೋ
5) ಪ್ಲೇ ಟೋ ನ ಎರಡು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ

1 ) ಡಯಲಾಗ್ಸ್
2 ) ರಿಪಬ್ಲಿಕ್

6) ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ನ ಎರಡು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ .
1 ) ದ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್
2 ) ಹಿಸ್ಟ
ರಿ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್

7) ಪರ್ಷಿ ಯನ್ರನ್ನು ಅಲೆಕ್ಸಾ ಂಡರ್ ಸೋ ಲಿಸಿದ ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡು ಕದನಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ .
1 ) ಗ್ರಾಸಿಕಸ್
2 ) ಅರಬೆಲ್

8 ) ಹೋ ಮರ್ನ ಎರಡು ಕೃತಿಗಳು ಯಾವುವು ?
1 ) ಇಲಿಯಡ್
2 ) ಒಡೆಸ್ಸಿ

9 ) ಪ್ರಾಚೀ ನ ಗ್ರೀ ಸ್ನ ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡು ನಗರ – ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ .
1 ) ಅಥೆನ್ಸ್
2 ) ಮ್ಯಾ ಸಿಡೊ ನಿಯಾ

10 ) ಸೊ ಲಾನ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡು ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ
1 ) ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ತಳಹದಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನತ್ಮಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ತಂದನು
2 ) ಜೀ ತ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಎಂದು ಘೋ ಷಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಭೂಮಿಯನು ತಂದನು .

ಒತ್ತೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಮಾಡಿದನು .
11 ) ಕ್ರೈ ಸ್ತನೀ ನಸ್ನ ಎರಡು ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ .
1 ) ಬಡವರಿಗೆ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವ ಹಕ್ಕು ದೊ ರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು .
2 ) ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ತಳಹದಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪುನರ್ ರಚಿಸಿದನು .

12 ) ಪ್ರಾರ್ಥ ನಾನ್ ದೇ ವಾಲಯ ಎಲ್ಲಿದೆ ? ಅದನ್ನು ಯಾರು ನಿರ್ಮಿ ಸಿದರು ?
ಅಥೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿದೆ . ಇದನ್ನು ದೊ ರೆ ಪೆರಿಕ್ಲಿಸ್ ಕಟ್ಟಿಸಿದನು . ಆನಸ್ ‘ ಎಂಬ ಇದನ್ನು ನಿರ್ಮಿ ಸಿದನು .

13) ಪೆರಿಕ್ಲಿಸ್ ಕಾಲದ ಯಾವುದಾದರೂ ಇಬ ್ಬ ರು ಶ್ರೇ ಷ ್ಟ ನಾಟಕಕಾರರನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ ,

1 ) ಯೂರಿಪಿಡಿಸ್
2 ) ಸೋ ಪೋ ಕ್ಲಿಸ್
14 ) ಗ್ರೀ ಕ್ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಇಬ
್ಬ
ರು ಭಾವಗೀ ತೆ ಕವಿಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ .

1 ) ಪಿಂಡರ್
2 ) ಸ್ಯಾ ಪ್ರೊ

15 ) ಇಸ್ಕಿ ಲಸ್ನ ಎರಡು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ .
1 ) ಪ್ರೊಮೇ ಥೆಸ್ ಚೌಂಡ್
2 ) ಅಗಾಮೆಮ್ಮನ್

16 ) ಸೊ ಫೋ ಕ್ಲಿಸ್ ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ .
1 ) ಈಡಿಪಸ್ ರೆಕ್
2 ) ಆಂಟಿಗೋ ನ್

17 ) ಪ್ರಾಚೀ ನ ಗ್ರೀ ಸ್ನ ಪ್ರಸಿದ ್ಧ ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಯಾರು ?

1 ) ಪೈ ಥೋ ಗೋ ರಸ್
2 ) ಯುಕ್ಲಿಡರು .

III . ಕೆಳಗಿನವುಗಳಿಗೆ 15 -20 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿಉತ್ತರಿಸಿರಿ :
1 ) ಪ್ರಾಚೀ ನ ಗ್ರೀ ಸ್ ನಗರ – ರಾಜ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಟಿಪ ್ಪ ಣಿ ಬರೆಯಿರಿ .

ನಗರ ರಾಜ್ಯಗಳು , ಪ್ರಾಚೀ ನ ಗ್ರೀ ಕರ ಶ್ರೇ ಷ ್ಟ ರಾಜಕೀ ಯ ಸಾಧನೆಯೆಂದರೆ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದ
ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹಾಗೂ ಭೌಗೋ ಳಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು , ನಗರ – ರಾಜ್ಯಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ
ವಹಿಸಿವೆ .

ಇದು ಮೂಲತಃ ಕೋ ಟೆಯಿಂದ ಇವುಗಳು ಕೋ ಟೆ , ನಗರ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಲಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು
ಒಳಗೊ ಂಡಿದ್ದವು . ಸಾ.ಶಿ.ಮ ಆವೃತವಾದ ಸ ್ಥ ಳ , ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವ ಭೌಮ ರಾಜ್ಯ ಎಂದು

ಕರೆಯಲ ್ಪ ಡುತ್ತಿತ್ತು . 800 ರ ವೇ ಳೆಗೆ ಗ್ರೀ ಕ್ ಹಳ್ಳಿಗಳು ದೊ ಡ್ಡದಾದ ನಗರ – ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ
ಸೇ ರತೊ ಡಗಿದವು . ನಗರ ರಾಜ್ಯದ ಉನ್ನತ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ‘ ಮುರದುರ್ಗ ‘ ( ಅಕ್ರೋ ಪೋ ಲಿಸ್ )
ಅಥವಾ ಸಿಟಾಡೆಲ್ ‘ ಎಂಬ ರಕ್ಷಣಾ ಕೇ ಂದ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿ ಸಿದರು .

ಈ ಕೇ ಂದ್ರದ ಸುತ್ತನಗರ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿತ್ತು . ಸ್ಪಾ ರ್ಟಾ , ಅಥೆನ್ಸ್ , ಮ್ಯಾ ಸಿಡೊ ನಿಯಾ , ಕೊ ರಿಯಂತ್ ತಿಪ್ಪೆ ಗಳು ಮುಖ್ಯ ನಗರ ರಾಜ್ಯಗಳಾಗಿದ್ದವು , ಗ್ರೀ ಕ್ ನಗರ ಸರ್ವ ತಂತ್ರವಾಗಿದ್ದು , ಪರಸ್ಪ

ರ ಅಸೂಯೆ ಹಾಗೂ ಅಂತಃಕಲಹಗಳಲ್ಲಿ ತೊ ಡಗಿದ್ದರೂ ತಾವೆಲ್ಲಹೆಲೆನೆಸರೆಂದು ಬಲವಾಗಿ ನಂಬಿದ್ದರು . ಗ್ರೀ ಕ್ರ ಒಗಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತೊ ಂದು ಕಾರಣ .

ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾಷೆ ಹಾಗೂ ಸಾಹಿತ್ಯ , ಇವಲ್ಲದೆ ಇವರು ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದದೇ ವರುಗಳಾದ ಜೀ ಯಸ್ ,
ಅಪೋ ಲೋ ಹಾಗೂ ಅಥೆನಾ ಮತ್ತೊ ಂದು ಬಲವಾದ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು .
2 ) ಅಥೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿ .
ಅಥೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀ ಯ , ಕಾನೂನು , ಸಾಹಿತ್ಯ , ಕಲೆ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಹಾಗೂ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ
ಪ್ರಗತಿಯಾಯಿತು . ಅಥೆನ್ಸ

ರು ರಾಜಕೀ ಯ ಪ್ರಯೋ ಗ ಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರು . ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವ ಹಾಗೂ ಕುಲೀ ನ

( ಆಟಗಾರ್ತಿ ) ಪದ
್ಧ
ತಿಗಳು ಇವರ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೊ ಂದಿಕೊ ಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು

ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು . ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಇವರ ಪ್ರಬುದ
್ಧ
ಶಾಸನ ಕರ್ತೃ ಗಳಾದ , ಡ್ರಾಕೋ ಸೊ ಲೋ ನ್ ಹಾಗೂ

ಕ್ರೈ ಸ್ತನೀ ಸ್ ಕೊ ಡುಗೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಅಥೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ತಾಳಿತು , ಡ್ರಾಕೋ
ಸರದಾರನಾಗಿದ್ದು , ಅಥೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಲಿಖಿತ ಕಾನೂನು ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ನೀ ಡಿದನು .

ಇದು ಭ್ರಷ ್ಟ ನ್ಯಾ ಯಾದೀ ಶರುಗಳಿಂದ ಜನರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀ ಡಿತು . ಬಡ ರೈ ತರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಹಾಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ.

ಒಬ ್ಬ ಸೋ ಲಾನ್ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ತಳಹದಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನತ್ಮಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ
ತಂದನು . ಈತನ ಕಾನೂನುಗಳು ರೈ ತರನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊ ಳಿಸಿತು .

ಅಲ್ಲದೆ ಋಣ ಭಾರದ ಜೀ ತಪದ್ದತಿಯೂ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಎಂದು ಘೋ ಷಿಸಿದನು . ಭೂಮಿಯನ್ನು ಒತ್ತೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಮಾಡಿದನು .

ಕ್ರೈ ಸ್ತನಿಸ್ನು ಪೌರತ್ವದ ಹಕ್ಕು ಹಾಗೂ ಪುರುಷ ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕು ನೀ ಡುವುದರ ಮೂಲಕ
ಪ್ರಭಾವಿಯಾದ ಇವನು ಆಳುವ ಕೂಟಗಳ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಮೊಟಕು ಮಾಡಿದನು .

ಬಡವರು ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವ ಹಕ್ಕು ಪಡೆದರು . ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದನು .

3 ) ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ ್ಪ ಕ್ಕೆ ಗ್ರೀ ಕರ ಕೊ ಡುಗೆಗಳೇ ನು ?

ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರೀ ಕರು ದೇ ವಾಲಯಗಳನ್ನು ಮರವನ್ನು ಬಳಸಿ ನಿರ್ಮಿ ಸುತ್ತಿದ್ದರು . ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಸುಟ ್ಟ ಅಥೆನ್ಸನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಥೆ ನಾನ್ ದೇ ವಾಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದನು . ಆಕ್ಸಿ ನಸ್ ಎಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ದಶಿಲ್ಪಿ ಇದನ್ನು ನಿರ್ಮಿ ಸಿದನು .

ದೇ ವಾಲಯದ ಒಳಗೆ ಫಿಡಿಯಾಸ್ ಕೆತ್ತಿರುವ ಅಮೃತಶಿಲೆಯ ಎತ್ತರವಾದ ಅಥೆನಾ ದೇ ವತೆಯ ವಿಗ್ರಹವಿದೆ . ಈ ದೇ ವಾಲಯವು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದು 46 ಡೋ ರಿಕ್ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಹೊ ಂದಿದೆ . ಗ್ರೀ ಕರು ಹೂದಾನಿಗಳ ಮೇ ಲೆ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಿ ಬಣ್ಣಹಾಕುವುದರಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರಾಗಿದ್ದರು , ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಾರ ಕಲೆ ‘ ಗ್ರೀ ಕರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಉದಯಿಸಿತು .

Author
Language Kannada
No. of Pages8
PDF Size5 MB
CategoryBook
Source/Creditsdownloads3.sejda.com

ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಗ್ರೀಕ್ ಮತ್ತು ರೋಮನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ಕೊಡುಗೆಗಳು ಪಾಠದ ಇತಿಹಾಸ ನೋಟ್ಸ್‌ – 1st Puc History Chapter 4 Notes In Kannada PDF Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!