शाम्भवी तंत्र | Shambhavi Tantra PDF In Hindi

शाम्भवी तंत्र – Shambhavi Tantra Book PDF Free Download

पुस्तक का एक मशीनी अंश

यतो वाचो निवर्तन्ते आत्माद्वैत विवर्जितः ।। ६३ । । आत्मानमात्मना योगी पश्यत्यात्मनि निश्चितम् । सर्व-संकल्प-सन्यासी त्यक्त मिथ्या भवग्रह: । । ६४ ।।

आत्मनात्मनि चात्मानं दृष्टवानन्त सुखात्मकम्। विस्मृक्षयविश्व रमते समाधेस्तीव्रता तथा ।। ६५ । ।

यदानाश समावति विश्यं नास्ति तदा खतु । । ६६।।हेयं सर्वमिदं यतु मायाविलसितं ततः स्वतः न प्रीतिविधयस्तु न वित्त सुखात्मकम् । । ६७ ।।

अरिमित्रमुदासीनं त्रिविधस्यादिदम् जगत् । व्यवहारेषु नियतं दृश्यते नान्यथा पुनः ।। ६।।

प्रियाप्रियादि भेदस्तु वस्तुषुनियतः स्फुटम् । आत्मोपाधिवशादेवं भवेत्युत्रेऽपिनान्यया । ६६।मायाविलसित विश्व ज्ञात्वैव श्रुप्तियुक्तवः ।जप्यारोपापवादाभ्यां लीयं कुर्वन्तु योगिनः ।। ७० ।।

कर्मजन्यमिद विश्व मत्वा कर्माणि वेदतः। निखिलोपाधि विजितो यदा भवति पूरुषः । । ७१।।

तदा विजयतेण्ड ज्ञानरूपी निरजन ।स कामयते पुरुष सृजति चैव प्रजा स्वयम् ।। ७।। उतिया भासते यस्मात् तम्मात् मिथ्या स्वभाविनी । शुद्ध ब्रह्मत्य सम्बन्योऽविद्यया सह यो भवेत् ।।७।।

सहा तेदता यान्ति यत आभाराते नम तममात् प्रकाशते वाय बायीरग्न ततः जलम् ।। ४। प्रकाशातलो पूजी कगनेहा पिता सली।

स्याद्रूप लक्षणा तेजः सलिलम् रसलक्षणम् । गन्ध लक्षणाका पृथ्वी नान्यथा भवति ध्रुवम् ।। ७७।।विशेष गुणाः स्फुरिन्त यतः शास्त्राद्विनिर्णयः ।शब्दैक गुणमाकाशं द्विगुणो वायुरुच्यते ।। ७८। ।

तचैच त्रिगुणं तेजो भवत्यापश्चगुणाः । शब्दस्पर्श्रूपश्च रसोगवास्तयैव च |। ७६ । ।

एषा पंच गुणा पृथ्वी कल्पकैः कल्यतेज्पुना। चक्षुषा गृह्यते रूपं गनधो प्राणेन गृह्यते ।। ८०||रसो रसनपा स्पर्शाः त्वचा संगृह्यते परम् । श्रोत्रेण गृह्यते शब्दो नियतं भाति नान्यया ।। ०१।

चैतन्यात्सर्वमुत्पन्न जगदेतच्चराचरम्अस्ति चेल्कल्पनेयम्यात् नास्ति चेदस्ति चिन्मयम् ।। २ ॥। पृथ्वीशी जलेमाना जलमग्नी च तेजसि ।

लौन वाय तथा तेजो व्योमार्नियातो लयं ययी । प३॥। अविधाया महाकाशो लीयते परमे पदे ।विशयावरणाशक्ति दुरामा सुखरूपिणी ।। ४il

जहरूपा महामाया, रज, सातयतमोगुणा। सा मायापरणाशवाजावृत्तापिज्ञानरूपिणी ।।दश्यत जगदाकार विष ा। तमो गुणपिका विधा सा दुर्गाभवस्वयम् ।।

लेखक गोपीनाथ कविराज-Gopinath Kaviraj
भाषा हिन्दी
कुल पृष्ठ 134
Pdf साइज़35.6 MB
Categoryधार्मिक(Religious)

शाम्भवी तंत्र – Shambhavi Tantra Book/Pustak Pdf Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!