தமிழ்நாடு பிறப்புச் சான்றிதழ் படிவம் | Birth Certificate Form Tamilnadu PDF

‘தமிழ்நாடு பிறப்புச் சான்றிதழ் படிவம்’ PDF Quick download link is given at the bottom of this article. You can see the PDF demo, size of the PDF, page numbers, and direct download Free PDF of ‘Birth Certificate Form Tamilnadu’ using the download button.

தமிழ்நாடு பிறப்புச் சான்றிதழ் படிவம் – Birth Certificate Form Tamilnadu PDF Free Download

Birth Certificate Form Tamilnadu

Birth Certificate Form Tamilnadu

                                                                                              ……..…………………….நகராட்சி

             பிறப்பு சான்றிதழ் / குழந்தை பெயர்ப் பதிவு / காலதாமதப் பிறப்பு பதிவு கோரும் விண்ணப்பம்.

                                        (2000ம் வருடத்திய தமிழ்நாடு பிறப்பு: இறப்பு பதிவு எண் S.Aபடி)
                                                    ரூ மதிப்புக்கு நீதிமன்ற முத்திரை வில்லை ஒட்டவும்.
                                                                          அப்பா,ஆணையாளர் அவர்கள்
                                                                                                        –நகராட்சி.
பொருள் : பிறப்பு என்றிதழ் / சூழந்தை பெயர்ப் பதிவு காலதாமதப் பிறப்பு பதிவு-வேண்டுதல் சம்பந்தமாக

1. என்னுடைய ஆண் / பெண் குழந்தைக்கு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள விபரங்களை கொண்டு பிறப்புச் சான்றிதழ் கொடுக்க வேண்டுபாய் கேட்டுக்கொள்கிறேன். நால்கள்

2. என்னுடையஆண்/ பெண் குழந்தைக்கு என்று பெயர் வைத்துள்ளேன். அதை பதிவு செய்து கொண்டு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள விபரங்களை கொண்டு பிறப்பு சான்றிதழ் நகல்கள் கொடுக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். மேற்படி என் குழந்தைக்கு வைந்தப் பெயரை மதிர்காலத்தில் எக்காரணத்தைக் கொண்டும் மாற்றம் செய்ய கோரமாட்டேன் என இதன் மூலம் உறுதி கூறுகிறேன்..
தேதியில் என்ற இடத்தில் செலுத்தியுள்ளேன். பதிவுங்குரிய பிறப்பை பதிவு செய்து கொண்டு கீழ

3. என்னுடைய மகள் ! பகள் பிறந்தான்.தாள் இதனை தங்கள் நகராட்சியில் பதிவு செய்யத் தவறிவிட்டேன். தற்பொழுது பதிவு செய்து கொள்ள கேட்டுக் கொல்கிறேன். இதற்கான காலதாமத கட்டணம் சூ நீடுமன்ற உத்திரவை இணைத்துள்ளேன். எனவே மேற்படி கொடுக்கப்பட்டுள்ள விபரங்களை கொண்டு பிறப்பு சான்றிதழ் கேட்டுக்கொள்கிறேன். நல்கள் கொடுக்குமாறு
சூறிப்பு : தேவையில்காததை அடித்து விடவும்)

1. குழந்தையின் பெயர்
2. பிறந்த தேதி
3.இனம் : ஆண்/பெண்
5. தகப்பனார் பெயர் தாயார் பெயர்
6. பி.பிறந்த இடம் முகணியுடன்
7. குழந்தை பிறந்த போது குடியிருந்த வீட்டு முகவரி இடம்:
                                                                                                                                                           நாள் விண்ணப்பதாரர் கையொப்பம்.

Language Tamil
No. of Pages2
PDF Size0.5 MB
CategoryGovernment
Source/CreditsDrive.com

தமிழ்நாடு பிறப்புச் சான்றிதழ் படிவம் – Birth Certificate Form Tamilnadu PDF Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!