శ్రీ సూర్యాష్టకం | Surya Ashtakam PDF In Telugu

శ్రీ సూర్యాష్టకం – Surya Ashtakam PDF Free Download

సూర్య అష్టకం Telugu

The Suryashtakam is a hymn dedicated to Lord Surya, the Sun. It is from the Samba Purana, an ancient text of India, and it is recited to invoke blessings of good health, abundance, and a happy, long life.

Surya Ashtakam Telugu Lyrics

సాంబ ఉవాచ |
ఆదిదేవ నమస్తుభ్యం ప్రసీద మమ భాస్కర |
దివాకర నమస్తుభ్యం ప్రభాకర నమోఽస్తు తే || ౧ ||

సప్తాశ్వరథమారూఢం ప్రచండం కశ్యపాత్మజమ్ |
శ్వేతపద్మధరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహమ్ || ౨ ||

లోహితం రథమారూఢం సర్వలోకపితామహమ్ |
మహాపాపహరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహమ్ || ౩ ||

త్రైగుణ్యం చ మహాశూరం బ్రహ్మవిష్ణుమహేశ్వరమ్ |
మహాపాపహరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహమ్ || ౪ ||

బృంహితం తేజసాం పుంజం వాయుమాకాశమేవ చ |
ప్రభుం చ సర్వలోకానాం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహమ్ || ౫ ||

బంధూకపుష్పసంకాశం హారకుండలభూషితమ్ |
ఏకచక్రధరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహమ్ || ౬ ||

తం సూర్యం జగత్కర్తారం మహాతేజఃప్రదీపనమ్ |
మహాపాపహరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహమ్ || ౭ ||

తం సూర్యం జగతాం నాథం జ్ఞానవిజ్ఞానమోక్షదమ్ |
మహాపాపహరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహమ్ || ౮ ||

సూర్యాష్టకం పఠేన్నిత్యం గ్రహపీడాప్రణాశనమ్ |
అపుత్రో లభతే పుత్రం దరిద్రో ధనవాన్భవేత్ || ౯ ||

ఆమిషం మధుపానం చ యః కరోతి రవేర్దినే |
సప్తజన్మ భవేద్రోగీ జన్మజన్మ దరిద్రతా || ౧౦ ||

స్త్రీతైలమధుమాంసాని యే త్యజంతి రవేర్దినే |
న వ్యాధిః శోకదారిద్ర్యం సూర్యలోకం స గచ్ఛతి || ౧౧ ||

ఇతి శ్రీ సూర్యాష్టకమ్ ||

ఫల స్తుతి (Surya Ashtakam Phala Stuthi)

సూర్యాష్టకం పఠేన్నిత్యం గ్రహపీడాప్రణాశనమ్ |

అపుత్రో లభతే పుత్రం దరిద్రో ధనవాన్భవేత్

ఆమిశం మధుపానం చ యః కరోతి రవేర్దినే |

సప్తజన్మ భవేద్రోగీ ప్రతిజన్మ దరిద్రతా

స్త్రీతైలమధుమాంసాని యస్త్యజేత్తు రవేర్దినే |

న వ్యాధిః శోకదారిద్ర్యం సూర్యలోకం స గచ్ఛతి

ఇతి శ్రీ సూర్యాష్టకస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ॥

Author
LanguageTelugu
No of Pages4
PDF Size0.20 MB
CategoryReligious

Also Read: Surya Ashtakam Lyrics PDF In Sanskrit

Surya Ashtakam Book PDF Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *