काव्य मध्ये नैतिक कमाल | Moral Maxims In Verse

काव्य मध्ये नैतिक कमाल | Moral Maxims In Verse Book/Pustak Pdf Free Download

पुस्तक के कुछ मशीनी अंश

सांप्रतचा उदार सरकाराने लोका चा कल्याणास्तव जा मराठी इंग्रजी आ- दिकरुत सर्व विद्यांचा शाळा घातल्या आहेत त्यांतून मराठी शाळेत शिकणा-या मुलांस प्राचीन कवितेचे ज्ञान होण्यास पद्यात्मक ग्रंय नाहीत असे जाणून हा लहानसा ग्रंथ केला आहे या ग्रंथाचें मुलांस पूर्ण ज्ञान झाले असतां जो अ्- लीकडे प्राचीन करवीचा कवितांचे वेचे घेऊन सरकारचा सहायाने नवनीत या- नार्मेकरुत ग्रंथ केला आहे तो वाचण्या

स मुळे शक्तिमान् होतील. हा लघु हितोपदेश पूर्वी गद्यान्मक होता तोच अभंग, आर्या, श्लोक, के. प्रस्तावना कावली आणि औष्या याणी रचिका भाहे.. असो. सर्वांनी हा पचात्मक छ- घुहितोपदेश आपल्या मुलांस पडवून या चा उपयोग झाला असता त्यांचा अमाचे सार्थक होईल.

आर्या সथ मारं भीकेला त्मक्रं थलोक भारषेद सुजेंदोवनद्यावा ध्यावा गुणजोअसे लक वितेंत |। १ लघुमन्मत्तिने केलें ॥ लघुपुस्तकबालकांसभीतीने ॥ दिधलेबेउनित्याणी ।॥ वर्तविंसत्यधर्मनीतीने ॥ २ ॥ लघु मन्म तिने कविता । लोकां नीबद्ध तेवि्रा र्यींनी केली दोषन देता छया बीमानु निसमस्त भर्यांनी

लेखक विनायक यशवंत बेर्डे-Vinayak Yashwant Berde
भाषामराठी
एकूण पृष्ठे 60
Pdf साइज़3.6 MB
Categoryकाव्य(Poetry)

काव्य मध्ये नैतिक कमाल | Moral Maxims In Verse Book/Pustak Pdf Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published.