પૃથ્વી વલ્લભ | Pruthvi Vallabh

પૃથ્વી વલ્લભ | Pruthvi Vallabh Book/Pustak Pdf Free Download

પુસ્તક નો એક મશીની અંશ

બંને જખ્ય મુગા મોમાં આગળ વધ્યા અને ક્ષનિધિએ વીટવીને પ્રણામ કર્યા. કાવરાજ ! અમારાં આંગણુાં આજ કેટલે વણે પાવન થયાં” લક્ષ્મીદેવી એ પોતાના પતિ તરી એક તિરસ્કારની નજર નાંખી કહ્યું. બા! મેં ધાર્યું નહોતું કે આ શુષ્ક દેશમાં મારું આટલું સન્માન થશે, ધનંજય ! આ દવા આવ્યાં, ”

નિધિએ બુમ મારી; અને મલ પત્ર પર નજર કાળો રહેલા ધનંજય આ તરફ આબે. “ ભાઈ ! આ પર તમારું છે.” રાકટ રાજાઓના પેઢી ઘર ચાલી આવેલા સંસ્કાર દાખવતાં લક્ષ્મીદેવી ગાવથી કર્યું. તેની કહેવાની રીત રાજવંશ ને શરમાવે તેવી હતી. “ માત્ર મારી એકજ પ્રાર્થના છે.’

શી ?” નું જમ્ આવી લાગ્યું હતું તેણે કહ્યું. મારા પર મહેરબાની કરી આપના વિનાની વાત બહાર ન જાય તે જે જે. નહીં તો આપને સમાગમ કેમ થઇ જશે” તે ક્યાં મળવાના હતા ? લ મીના અવાજમાં કડવાશ હતી. આ કવિએ જોયા ?” “ હું ” નીચે મેઢ હસતાં વિશ્વાસે કહ્યું.

કવિરાજ’ ચાલે ઘરમાં. હવે મમ્રાજૂ થશે.” મારે હજુ જપ કરે છે.” વારુ: કાવરાજ! બધા કવિ એમાં શિરેમવુિં કાણુ?” બીલમે પુજુ. ધનંજયે જરા વિચાર કર્યો અને આંખો નચાવી ધૂ: “ મહારાજ! તેને સંજય ને સંનિધિ કે જુદા જ પ્રકારની માથુ લાવ્યા. તેમના કરવામાં સનમ નહોતા.

તેમની વાણીમાં ગાંભીર્ય નહોતું, તેમના શ” દામા રાવ કેમ નહોતી, તે પાપા મા જેવા સ્વછંદી લાગ્યા; છે પણ તેની રીત ભાતમાં મનને ગમે એવી વિચિત્રતા લાગી. તે• કવણી, તેની ચારિત્ર્યની ભાવનાએ અને તેના વિચાર આ અંધા શિખરે પડેલી તેની નજર તો તે બંને તુચ્છ, સંયમ વિઠન, સંદી લાગ્યા.

અને છતાં પણ કે એવું થયા કર્યું કે જરે તેમની વાતચીત કરીને સાંભળે, તેમના મુખ ફરી તે જુએ. કાદો વખત હૃદયમાં લક્ષ્મી દેવા માટે તેને કેક લાગણીઓ સુરતી; અને બહારથી જો કે તે સ્વસ્થ રહેતી, પણ ઘણી વખત તેને મળતા, તેની વાત સાંભળતાં, તેની પાસે સુભાષ મેળવતાં .

લેખકકનૈયાલાલ માણેકચંદ મુનશી-Kanaiyalal Manekchand Munshi
ભાષાગુજરાતી
કુલ પૃષ્ઠ195
Pdf સાઇઝ6.3 MB
Categoryનવલકથા(Novel)

પૃથ્વી વલ્લભ | Pruthvi Vallabh Book/Pustak Pdf Free Download

1 thought on “પૃથ્વી વલ્લભ | Pruthvi Vallabh”

  1. Pingback: કનૈયાલાલ મુનશી : ગુજરાતી સાહિત્યનું ઉન્નત શૃંગ - કહુંબો

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *